Actions

Zindagi

From IQBAL

زندگی

شبی زار نالید ابر بھار
کہ این زندگی گریۂ پیھم است
درخشید برق سبک سیر و گفت
خطا کردہ ئی خندۂ یکدم است
ندانم بہ گلشن کہ برد این خبر
سخنہا میان گل و شبنم است