Actions

Difference between revisions of "Zabur-i-Ajam"

From IQBAL

(حصہ اول)
(حصہ دوم)
Line 3: Line 3:
  
 
<div dir="rtl">
 
<div dir="rtl">
 
==حصہ دوم==
 
*[[شاخ نھال سدرہ ئی خار و خس چمن مشو]]
 
*[[دو عالم را توان دیدن بمینائی کہ من دارم]]
 
*[[بر خیز کہ آدم را ہنگام نمود آمد]]
 
*[[مہ و ستارہ کہ در راہ شوق ہم سفرند]]
 
*[[درون لالہ گذر چون صبا توانی کرد]]
 
*[[اگر بہ بحر محبت کرانہ می خواہی]]
 
*[[زمانہ قاصد طیار آن دلآرام است]]
 
*[[دگر ز سادہ دلیہای یار نتوان گفت]]
 
*[[خرد از ذوق نگہ گرم تماشا بود است]]
 
*[[غلام زندہ دلانم کہ عاشق سرہ اند]]
 
*[[لالہ این چمن آلودۂ رنگ است ہنوز]]
 
*[[تکیہ بر حجت و اعجاز و بیان نیز کنند]]
 
*[[چو موج مست خودی باش و سر بطوفان کش]]
 
*[[خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون]]
 
*[[ز سلطان کنم آرزوی نگاہی]]
 
*[[با نشئہ درویشی در ساز و دمادم زن]]
 
*[[ہوس ہنوز تماشا گر جہانداری است]]
 
*[[فرشتہ گرچہ برون از طلسم افلاک است]]
 
*[[عرب کہ باز دہد محفل شبانہ کجاست]]
 
*[[مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز]]
 
*[[اے غنچہ خوابیدہ چو نرگس نگران خیز]]
 
*[[جہان ما ہمہ خاک است و پی سپر گردد]]
 
*[[باز بر رفتہ و آیندہ نظر باید کرد]]
 
*[[خیال من بہ تماشای آسمان بود است]]
 
*[[از نوا بر من قیامت رفت و کس آگاہ نیست]]
 
*[[شراب میکدۂ من نہ یادگار جم است]]
 
*[[لالہ صحرایم از طرف خیابانم برید]]
 
*[[سخن تازہ زدم کس بسخن وا نرسید]]
 
*[[عاشق آن نیست کہ لب گرم فغانی دارد]]
 
*[[درین چمن دل مرغان زمان زمان دگر است]]
 
*[[ما از خدای گم شدہ ایم او بجستجوست]]
 
*[[خواجہ از خون رگ مزدور سازد لعل ناب]]
 
*[[گرچہ می دانم کہ روزی بی نقاب آید برون]]
 
*[[گشادہ رو ز خوش و ناخوش زمانہ گذر]]
 
*[[زندگی در صدف خویش گہر ساختن است]]
 
*[[برون زین گنبد در بستہ پیدا کردہ ام راہی]]
 
*[[گنہکار غیورم مزد بی خدمت نمی گیرم]]
 
*[[جہان کورست و از آئینۂ دل غافل افتاد است]]
 
*[[نیابی در جہان یاری کہ داند دلنوازی را]]
 
*[[علمی کہ تو آموزی مشتاق نگاہی نیست]]
 
*[[چو خورشید سحر پیدا نگاہی می توان کردن]]
 
*[[کشیدی بادہ ہا در صحبت بیگانہ پی در پی]]
 
*[[عشق اندر جستجو افتاد آدم حاصل است]]
 
*[[بیا کہ خاوریان نقش تازہ ئی بستند]]
 
*[[عشق را نازم کہ بودش را غم نابود نے]]
 
*[[بر دل بیتاب من ساقی می نابی زند]]
 
*[[فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی]]
 
*[[ز رسم و راہ شریعت نکردہ ام تحقیق]]
 
*[[از ہمہ کس کنارہ گیر صحبت آشنا طلب]]
 
*[[بینی جہان را خود را نبینی]]
 
*[[من ہیچ نمی ترسم از حادثۂ شب ہا]]
 
*[[تو کیستی ز کجائی کہ آسمان کبود]]
 
*[[دیار شوق کہ درد آشناست خاک آنجا]]
 
*[[می دیرینہ و معشوق جوان چیزی نیست]]
 
*[[قلندران کہ بہ تسخیر آب و گل کوشند]]
 
*[[دو دستہ تیغم و گردون برہنہ ساخت مرا]]
 
*[[مثل شرر ذرہ را تن بہ تپیدن دہم]]
 
*[[خودی را مردم آمیزی دلیل نارسائی ہا]]
 
*[[چون چراغ لالہ سوزم در خیابان شما]]
 
*[[دم مرا صفت باد فرودین کردند]]
 
*[[گذر از آنکہ ندیدست و جز خبر ندہد]]
 
*[[در این صحرا گذر افتاد شاید کاروانی را]]
 
*[[ترا نادان امید غمگساریہا ز افرنگ است]]
 
*[[بگذر از خاور و افسونی افرنگ مشو]]
 
*[[جہان رنگ و بو پیدا تو میگوئی کہ راز است این]]
 
*[[از داغ فراق او در دل چمنی دارم]]
 
*[[بہ نگاہ آشنائی چو درون لالہ دیدم]]
 
*[[این ہم جہانی آن ھم جہانی]]
 
*[[بہار آمد نگہ می غلطد اندر آتش لالہ]]
 
*[[صورت گری کہ پیکر روز و شب آفرید]]
 
*[[باز این عالم دیرینہ جوان می بایست]]
 
*[[لالہ این گلستان داغ تمنائی نداشت]]
 
*[[ہنگامہ را کہ بست درین دیر دیر پای]]
 
*[[اے لالہ اے چراغ کہستان و باغ و راغ]]
 
*[[من بندۂ آزادم عشق است امام من]]
 
*[[کم سخن غنچہ کہ در پردۂ دل رازی داشت]]
 
*[[خود را کنم سجودی، دیر و حرم نماندہ]]
 
*[[بہ سواد دیدۂ تو نظر آفریدہ ام من]]
 
  
 
==گلشن راز جدید==
 
==گلشن راز جدید==

Revision as of 19:02, 15 July 2018

Introduction: Zabur-i-Ajam (زبور عجم, Persian Psalms) is a philosophical poetry book, written in Persian, of Allama Iqbal, the great poet-philosopher of the Indian subcontinent. It was published in 1927.