Actions

خاتمہ

From IQBAL

خاتمہ

تو شمشیری ز کام خود برون آ

برون آ، از نیام خود برون آ

نقاب از ممکنات خویش برگیر

مہ و خورشید و انجم را بہ برگیر

شب خود روشن از نور یقین کن

ید بیضا برون از آستین کن

کسی کو دیدہ را بر دل گشود است

شراری کشت و پروینی درود است

شراری جستہ ئی گیر از درونم

کہ من مانند رومی گرم خونم

وگرنہ آتش از تہذیب نوگیر

برون خود بیفروز، اندرون میر