Actions

Nama-aalamgeer

From IQBAL

نامۂ عالمگیر

بہ یکی از فرزندانش کہ دعای مرگ پدر میکرد

ندانی کہ یزدان دیرینہ بود
بسی دید و سنجید و بست و گشود

ز ما سینہ چاکان این تیرہ خاک
شنید است صد نالۂ درد ناک

بسی ہمچو شبیر در خون نشست
نہ یک نالہ از سینۂ او گسست

نہ از گریۂ پیر کنعان تپید
نہ از درد ایوب آہی کشید

مپندار آن کہنہ نخچیر گیر
بدام دعای تو گردد اسیر