Actions

فصل بہار این چنین بانگ ہزار این چنین

From IQBAL

فصل بہار این چنین بانگ ہزار این چنین

فصل بہار این چنین بانگ ہزار این چنین

چہرہ گشا، غزل سرا، بادہ بیار این چنین

اشک چکیدہ ام ببین ہم بہ نگاہ خود نگر

ریز بہ نیستان من برق و شرار این چنین

باد بہار را بگو پے بہ خیال من برد

وادی و دشت را دہد نقش و نگار این چنین

زادۂ باغ و راغ را از نفسم طراوتی

در چمن تو زیستم با گل و خار این چنین

عالم آب و خاک را بر محک دلم بسای

روشن و تار خویش را گیر عیار این چنین

دل بکسی نباختہ با دو جہان نساختہ

من بحضور تو رسم روز شمار این چنین

فاختہ کہن صفیر نالۂ من شنید و گفت

کس نسرود در چمن نغمۂ پار این چنین