Actions

فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی

From IQBAL

فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی

فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی

زمین از کوکب تقدیر ما گردون شود روزی

خیال ما کہ او را پرورش دادند طوفانہا

ز گرداب سپہر نیلگون بیرون شود روزی

یکی در معنی آدم نگر از من چہ می پرسی

ہنوز اندر طبیعت می خلد موزون شود روزی

چنان موزون شود این پیش پا افتادہ مضمونی

کہ یزدان را دل از تأثیر او پر خون شود روزی