Actions

علمی کہ تو آموزی مشتاق نگاہی نیست

From IQBAL

علمی کہ تو آموزی مشتاق نگاہی نیست

علمی کہ تو آموزی مشتاق نگاہی نیست

واماندۂ راہی ہست آوارۂ راہی نیست

آدم کہ ضمیر او نقش دو جہان ریزد

با لذت آہی ہست بی لذت آہی نیست

ہر چند کہ عشق او آوارۂ راہی کرد

داغی کہ جگر سوزد در سینۂ ماہی نیست

من چشم نہ بردارم از روی نگارینش

آن مست تغافل را توفیق نگاہی نیست

اقبال قبا پوشد در کار جہان کوشد

دریاب کہ درویشی با دلق و کلاہی نیست