Actions

زندگی در صدف خویش گہر ساختن است

From IQBAL

زندگی در صدف خویش گہر ساختن است

زندگی در صدف خویش گہر ساختن است

در دل شعلہ فرو رفتن و نگداختن است

عشق ازین گنبد در بستہ برون تاختن است

شیشۂ ماہ ز طاق فلک انداختن است

سلطنت نقد دل و دین ز کف انداختن است

بہ یکی داد جہان بردن و جان باختن است

حکمت و فلسفہ را ہمت مردی باید

تیغ اندیشہ بروی دو جہان آختن است

مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست

از ہمین خاک جہان دگری ساختن است