Actions

در این صحرا گذر افتاد شاید کاروانی را

From IQBAL

در این صحرا گذر افتاد شاید کاروانی را

در این صحرا گذر افتاد شاید کاروانی را

پس از مدت شنیدم نغمہ ہای ساربانی را

اگر یک یوسف از زندان فرعونی برون آید

بغارت میتوان دادن متاع کاروانی را