Actions

خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون

From IQBAL

خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون

خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون

کاروان زین وادی دور و دراز آید برون

من بہ سیمای غلامان فر سلطان دیدہ ام

شعلۂ محمود از خاک ایاز آید برون

عمر ہا در کعبہ و بتخانہ می نالد حیات

تا ز بزم عشق یک دانای راز آید برون

طرح نو می افکند اندر ضمیر کائنات

نالہ ہا کز سینۂ اھل نیاز آید برون

چنگ را گیرید از دستم کہ کار از دست رفت

نغمہ ام خون گشت و از رگہای ساز آید برون