Actions

بر دل بیتاب من ساقی می نابی زند

From IQBAL

بر دل بیتاب من ساقی می نابی زند

بر دل بیتاب من ساقی می نابی زند

کیمیا ساز است و اکسیری بسیمابی زند

من ندانم نور یا نار است اندر سینہ ام

این قدر دانم بیاض او بہ مہتابی زند

بر دل من فطرت خاموش می آرد ہجوم

ساز از ذوق نوا خود را بہ مضرابی زند

غم مخور نادان کہ گردون در بیابان کم آب

چشمہ ہا دارد کہ شبخونی بہ سیلابی زند

ایکہ نوشم خوردہ ئی از تیزی نیشم مرنج

نیش ھم باید کہ آدم را رگ خوابی زند