Actions

باز بر رفتہ و آیندہ نظر باید کرد

From IQBAL

باز بر رفتہ و آیندہ نظر باید کرد

باز بر رفتہ و آیندہ نظر باید کرد

ہلہ برخیز کہ اندیشہ دگر باید کرد

عشق بر ناقۂ ایام کشد محمل خویش

عاشقی ؟ راحلہ از شام و سحر باید کرد

پیر ما گفت جہان بر روشی محکم نیست

از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد

تو اگر ترک جہان کردہ سر او داری

پس نخستین ز سر خویش گذر باید کرد

گفتمش در دل من لات و منات است بسی

گفت این بتکدہ را زیر و زبر باید کرد