Actions

آشکارا می شود روح ہندوستان

From IQBAL

آشکارا می شود روح ہندوستان

آسمان شق گشت و حوری پاک زاد

پردہ را از چہرہ خود بر گشاد

در جبینش نار و نور لایزال

در دو چشم او سرور لایزال

حلہ ئی در بر سبکتر از سحاب

تار و پودش از رگ برگ گلاب

با چنین خوبی نصبیش طوق و بند

بر لب او نالہ ہای درد مند

گفت رومی "روح ہند است این نگر

از فغانش سوزہا اندر نگر"