Actions

Difference between revisions of "Lam-yalid-wlam-ulad"

From IQBAL

(Created page with "<center> ==لم یلد ولم یولد== قوم تو از رنگ و خون بالاتر است<br> قیمت یک اسودش صد احمر است<br> قطرۂ آب وضوی...")
 
(لم یلد ولم یولد)
(Tag: Replaced)
Line 1: Line 1:
 
<center>
 
<center>
==لم یلد ولم یولد==
 
 
قوم تو از رنگ و خون بالاتر است<br>
 
قیمت یک اسودش صد احمر است<br>
 
 
قطرۂ آب وضوی قنبری<br>
 
در بھا برتر ز خون قیصری<br>
 
 
فارغ از باب و ام و اعمام باش<br>
 
ہمچو سلمان زادۂ اسلام باش<br>
 
 
نکتہ ئی اے ہمدم فرزانہ بین<br>
 
شھد را در خانہ ہای لانہ بین<br>
 
 
قطرہ ئی از لالۂ حمراستی<br>
 
قطرہ ئی از نرگس شہلاستی<br>
 
 
این نمے گوید کہ من از عبہرم<br>
 
آن نمی گوید من از نیلوفرم<br>
 
 
ملت ما شان ابراہیمی است<br>
 
شہد ما ایمان ابراہیمی است<br>
 
 
گر نسب را جزو ملت کردہ ئی<br>
 
رخنہ در کار اخوت کردہ ئی<br>
 
 
در زمین ما نگیرد ریشہ ات<br>
 
ہست نا مسلم ہنوز اندیشہ ات<br>
 
 
ابن مسعود آن چراغ افروز عشق<br>
 
جسم و جان او سراپا سوز عشق<br>
 
 
سوخت از مرگ برادر سینہ اش<br>
 
آب گردید از گداز آئینہ اش<br>
 
 
گریہ ہای خویش را پایان ندید<br>
 
در غمش چون مادران شیون کشید<br>
 
 
"اے دریغا آن سبق خوان نیاز<br>
 
یار من اندر دبستان نیاز"<br>
 
 
"آہ آن سرو سہی بالای من<br>
 
در رہ عشق نبے ہمپای من"<br>
 
 
"حیف او محروم دربار نبی<br>
 
چشم من روشن ز دیدار نبی"<br>
 
 
نیست از روم و عرب پیوند ما<br>
 
نیست پابند نسب پیوند ما<br>
 
 
دل بہ محبوب حجازی بستہ ایم<br>
 
زین جہت با یکدگر پیوستہ ایم<br>
 
 
رشتۂ ما یک تولایش بس است<br>
 
چشم ما را کیف صہبایش بس است<br>
 
 
مستی او تا بخون ما دوید<br>
 
کہنہ را آتش زد و نو آفرید<br>
 
 
عشق او سرمایۂ جمعیت است<br>
 
ہمچو خون اندر عروق ملت است<br>
 
 
عشق در جان و نسب در پیکر است<br>
 
رشتۂ عشق از نسب محکم تر است<br>
 
 
عشق ورزی از نسب باید گذشت<br>
 
ہم ز ایران و عرب باید گذشت<br>
 
 
امت او مثل او نور حق است<br>
 
ہستی ما از وجودش مشتق است<br>
 
 
"نور حق را کس نجوید زاد و بود<br>
 
خلعت حق را چہ حاجت تار و پود"<br>
 
 
ہر کہ پا در بند اقلیم و جد است<br>
 
بے خبر از لم یلد لم یولد است<br>
 
</center>
 

Revision as of 01:49, 12 July 2018