Actions

Difference between revisions of "Dar-maini-aynka-millat-Muhammadia-nehayat-zmani-hum-nadard"

From IQBAL

(Created page with "<center> ==در معنی اینکہ ملت محمدیہ نہایت زمانی ہم ندارد== ===در معنی اینکہ ملت محمدیہ نہایت زمانی ہم ن...")
 
(Blanked the page)
(Tag: Blanking)
Line 1: Line 1:
<center>
 
==در معنی اینکہ ملت محمدیہ نہایت زمانی ہم ندارد==
 
  
===در معنی اینکہ ملت محمدیہ نہایت زمانی ہم ندارد کہ دوام این ملت شریفہ موعود است===
 
 
در بہاران جوش بلبل دیدہ ئی<br>
 
رستخیز غنچہ و گل دیدہ ئی<br>
 
 
چون عروسان غنچہ ہا آراستہ<br>
 
از زمین یک شہر انجم خاستہ<br>
 
 
سبزہ از اشک سحر شوئیدہ ئی<br>
 
از سرود آب جو خوابیدہ ئی<br>
 
 
غنچہ ئی بر می دمد از شاخسار<br>
 
گیردش باد نسیم اندر کنار<br>
 
 
غنچہ ئی از دست گلچین خون شود<br>
 
از چمن مانند بو بیرون رود<br>
 
 
بست قمری آشیان بلبل پرید<br>
 
قطرہ ی شبنم رسید و بو رمید<br>
 
 
رخصت صد لالہ ی ناپایدار<br>
 
کم نسازد رونق فصل بہار<br>
 
 
از زیان گنج فراوانش ہمان<br>
 
محفل گلہای خندانش ہمان<br>
 
 
فصل گل از نسترن باقی تر است<br>
 
از گل و سرو و سمن باقی تر است<br>
 
 
کان گوھر پروری گوہر گری<br>
 
کم نگردد از شکست گوہری<br>
 
 
صبح از مشرق ز مغرب شام رفت<br>
 
جام صد روز از خم ایام رفت<br>
 
 
بادہ ہا خوردند و صہبا باقی است<br>
 
دوشہا خون گشت و فردا باقی است<br>
 
 
ہمچنان از فردہای پی سپر<br>
 
ہست تقویم امم پایندہ تر<br>
 
 
در سفر یار است و صحبت قائم است<br>
 
فرد رہ گیر است و ملت قائم است<br>
 
 
ذات او دیگر صفاتش دیگر است<br>
 
سنت مرگ و حیاتش دیگر است<br>
 
 
فرد بر می خیزد از مشت گلی<br>
 
قوم زاید از دل صاحب دلی<br>
 
 
فرد پور شصت و ہفتاد است و بس<br>
 
قوم را صد سال مثل یک نفس<br>
 
 
زندہ فرد از ارتباط جان و تن<br>
 
زندہ قوم از حفظ ناموس کہن<br>
 
 
مرگ فرد از خشکی رود حیات<br>
 
مرگ قوم از ترک مقصود حیات<br>
 
 
گرچہ ملت ہم بمیرد مثل فرد<br>
 
از اجل فرمان پذیرد مثل فرد<br>
 
 
امت مسلم ز آیات خداست<br>
 
اصلش از ہنگامہ ی "قالوا بلی" ست<br>
 
 
از اجل این قوم بے پرواستی<br>
 
استوار از "نحن نزلنا"ستی<br>
 
 
ذکر قائم از قیام ذاکر است<br>
 
از دوام او دوام ذاکر است<br>
 
 
تا خدا "ان یطفئوا" فرمودہ است<br>
 
از فسردن این چراغ آسودہ است<br>
 
 
امتے در حق پرستی کاملے<br>
 
امتے محبوب ہر صاحبدلے<br>
 
 
حق برون آورد این تیغ اصیل<br>
 
از نیام آرزوہای خلیل<br>
 
 
تا صداقت زندہ گردد از دمش<br>
 
غیر حق سوزد ز برق پیہمش<br>
 
 
ما کہ توحید خدارا حجتیم<br>
 
حافظ رمز کتاب و حکمتیم<br>
 
 
آسمان با ما سر پیکار داشت<br>
 
در بغل یک فتنہ ی تاتار داشت<br>
 
 
بندہا از پا گشود آن فتنہ را<br>
 
بر سر ما آزمود آن فتنہ را<br>
 
 
فتنہ ئی پامال راہش محشری<br>
 
کشتہ ی تیغ نگاہش محشری<br>
 
 
خفتہ صد آشوب در آغوش او<br>
 
صبح امروزی نزاید دوش او<br>
 
 
سطوت مسلم بخاک و خون تپید<br>
 
دید بغداد آنچہ روما ہم ندید<br>
 
 
تو مگر از چرخ کج رفتار پرس<br>
 
زان نو آئین کہن پندار پرس<br>
 
 
آتش تاتاریان گلزار کیست؟<br>
 
شعلہ ہای او گل دستار کیست؟<br>
 
 
زانکہ ما را فطرت ابراہیمی است<br>
 
ہم بہ مولا نسبت ابراہیمی است<br>
 
 
از تہ آتش بر اندازیم گل<br>
 
نار ھر نمرود را سازیم گل<br>
 
 
شعلہ ہای انقلاب روزگار<br>
 
چون بباغ ما رسد گردد بہار<br>
 
 
رومیان را گرم بازاری نماند<br>
 
آن جہانگیری، جہانداری نماند<br>
 
 
شیشہ ی ساسانیان در خون نشست<br>
 
رونق خمخانہ یونان شکست<br>
 
 
مصر ھم در امتحان ناکام ماند<br>
 
استخوان او تہ اھرام ماند<br>
 
 
در جہان بانگ اذان بودست و ہست<br>
 
ملت اسلامیان بودست و ہست<br>
 
 
عشق آئین حیات عالم است<br>
 
امتزاج سالمات عالم است<br>
 
 
عشق از سوز دل ما زندہ است<br>
 
از شرار لاالہ تابندہ است<br>
 
 
گرچہ مثل غنچہ دلگیریم ما<br>
 
گلستان میرد اگر میریم ما<br>
 
</center>
 

Revision as of 01:44, 12 July 2018