Actions

Difference between revisions of "Zabur-i-Ajam"

From IQBAL

(حصہ دوم)
m (Reverted edits by Jawad Shah (talk) to last revision by Zahra Naeem)
(Tag: Rollback)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
<div dir="rtl">
 
<div dir="rtl">
 +
 +
==حصہ اول==
 +
* [[بخوانندہ کتاب زبور  ]]
 +
* [[ز برون در گذشتم ز درون خانہ گفتم  ]]
 +
*[[ "دعا"]]
 +
* [[عشق شور انگیز را ہر جادہ در کوی تو برد  ]]
 +
* [[درون سینۂ ما سوز آرزو ز کجاست؟  ]]
 +
* [[غزل سرای و نواہای رفتہ باز آور ]]
 +
* [[ ایکہ ز من فزدوہ ئی گرمی آہ و نالہ را]]
 +
* [[از مشت غبار ما صد نالہ برانگیزی]]
 +
* [[من اگرچہ تیرہ خاکم دلکیست برگ و سازم]]
 +
* [[ بصدای درمندی بنوای دلپذیری]]
 +
* [[بر سر کفر و دین فشان رحمت عام خویش را]]
 +
* [[ نوای من از آن پر سوز و بیباک و غم انگیزست]]
 +
* [[ دل دیدہ ئی کہ دارم ہمہ لذت نظارہ]]
 +
* [[ گرچہ شاہین خرد بر سر پروازی ہست]]
 +
* [[این جہان چیست صنم خانۂ پندار من است]]
 +
* [[فصل بہار این چنین بانگ ہزار این چنین]]
 +
* [[برون کشید ز پیچاک ہست و بود مرا]]
 +
* [[ خیز و بخاک تشنہ ئی بادۂ زندگی فشان]]
 +
* [[ تو باین گمان کہ شاید سر آستانہ دارم]]
 +
* [[ نظر بہ راہ نشینان سوارہ می گذرد]]
 +
* [[  بر عقل فلک پیما ترکانہ شبیخون بہ]]
 +
* [[یا مسلمان را مدہ فرمان کہ جان بر کف بنہ]]
 +
* [[عقل هم عشق است و از ذوق نگه بیگانه نیست]]
 +
* [[سوز و گداز زندگی لذت جستجوی تو]]
 +
* [[ درین محفل کہ کار او گذشت از بادہ و ساقی]]
 +
* [[ ساقیا بر جگرم شعلۂ نمناک انداز]]
 +
* [[از آن آبی کہ در من لالہ کارد ساتگینی دہ]]
 +
* [[ز ہر نقشی کہ دل از دیدہ گیرد پاک میآیم]]
 +
* [[دل بی قید من با نور ایمان کافری کردہ]]
 +
* [[ز شاعر نالہ مستانہ در محشر چہ می خواہی]]
 +
* [[نہ در اندیشۂ من کار زار کفر و ایمانی]]
 +
*[[مرغ خوش لہجہ و شاہین شکاری از تست]]
 +
* [[ خوشتر ز ہزار پارسائی]]
 +
* [[ بر جھان دل من تاختنش را نگرید]]
 +
* [[مرا براہ طلب بار در گل است ہنوز]]
 +
* [[ زمستان را سرآمد روزگاران]]
 +
* [[ہوای خانہ و منزل ندارم]]
 +
* [[از چشم ساقی مست شرابم]]
 +
* [[شب من سحر نمودی کہ بہ طلعت آفتابی]]
 +
* [[درین میخانہ اے ساقی ندارم محرمی دیگر]]
 +
* [[بجہان دردمندان تو بگو چہ کار داری]]
 +
* [[اگر نظارہ از خود رفتگی آرد حجاب اولی]]
 +
* [[نور تو وانمود سپید و سیاہ را]]
 +
* [[بدہ آندل کہ مستی ہای او از بادۂ خویش است]]
 +
* [[کف خاکی برگ و سازم برہی فشانم او را]]
 +
* [[این دل کہ مرا دادی لبریز یقین بادا]]
 +
* [[رمز عشق تو بہ ارباب ہوس نتوان گفت]]
 +
* [[یاد ایامی کہ خوردم بادہ ہا با چنگ و نے]]
 +
* [[انجم بگریبان ریخت این دیدۂ تر ما را]]
 +
* [[خاور کہ آسمان بکمند خیال اوست]]
 +
* [[فرصت کشمکش مدہ این دل بی قرار را]]
 +
* [[جانم در آویخت با روزگاران]]
 +
* [[بہ تسلئی کہ دادی نگذاشت کار خود را]]
 +
* [[بحرفی می توان گفتن تمنای جہانی را]]
 +
*[[ چند بروی خودکشی پردۂ صبح و شام را]]
 +
*[[نفس شمار بہ پیچاک روزگار خودیم]]
 +
*[[بہ فغان نہ لب گشودم کہ فغان اثر ندارد]]
 +
*[[ما کہ افتندہ تر از پرتو ماہ آمدہ ایم]]
 +
*[[اے خدای مہر و مہ خاک پریشانی نگر]]
 +
 +
==حصہ دوم==
 +
*[[شاخ نھال سدرہ ئی خار و خس چمن مشو]]
 +
*[[دو عالم را توان دیدن بمینائی کہ من دارم]]
 +
*[[بر خیز کہ آدم را ہنگام نمود آمد]]
 +
*[[مہ و ستارہ کہ در راہ شوق ہم سفرند]]
 +
*[[درون لالہ گذر چون صبا توانی کرد]]
 +
*[[اگر بہ بحر محبت کرانہ می خواہی]]
 +
*[[زمانہ قاصد طیار آن دلآرام است]]
 +
*[[دگر ز سادہ دلیہای یار نتوان گفت]]
 +
*[[خرد از ذوق نگہ گرم تماشا بود است]]
 +
*[[غلام زندہ دلانم کہ عاشق سرہ اند]]
 +
*[[لالہ این چمن آلودۂ رنگ است ہنوز]]
 +
*[[تکیہ بر حجت و اعجاز و بیان نیز کنند]]
 +
*[[چو موج مست خودی باش و سر بطوفان کش]]
 +
*[[خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون]]
 +
*[[ز سلطان کنم آرزوی نگاہی]]
 +
*[[با نشئہ درویشی در ساز و دمادم زن]]
 +
*[[ہوس ہنوز تماشا گر جہانداری است]]
 +
*[[فرشتہ گرچہ برون از طلسم افلاک است]]
 +
*[[عرب کہ باز دہد محفل شبانہ کجاست]]
 +
*[[مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز]]
 +
*[[اے غنچہ خوابیدہ چو نرگس نگران خیز]]
 +
*[[جہان ما ہمہ خاک است و پی سپر گردد]]
 +
*[[باز بر رفتہ و آیندہ نظر باید کرد]]
 +
*[[خیال من بہ تماشای آسمان بود است]]
 +
*[[از نوا بر من قیامت رفت و کس آگاہ نیست]]
 +
*[[شراب میکدۂ من نہ یادگار جم است]]
 +
*[[لالہ صحرایم از طرف خیابانم برید]]
 +
*[[سخن تازہ زدم کس بسخن وا نرسید]]
 +
*[[عاشق آن نیست کہ لب گرم فغانی دارد]]
 +
*[[درین چمن دل مرغان زمان زمان دگر است]]
 +
*[[ما از خدای گم شدہ ایم او بجستجوست]]
 +
*[[خواجہ از خون رگ مزدور سازد لعل ناب]]
 +
*[[گرچہ می دانم کہ روزی بی نقاب آید برون]]
 +
*[[گشادہ رو ز خوش و ناخوش زمانہ گذر]]
 +
*[[زندگی در صدف خویش گہر ساختن است]]
 +
*[[برون زین گنبد در بستہ پیدا کردہ ام راہی]]
 +
*[[گنہکار غیورم مزد بی خدمت نمی گیرم]]
 +
*[[جہان کورست و از آئینۂ دل غافل افتاد است]]
 +
*[[نیابی در جہان یاری کہ داند دلنوازی را]]
 +
*[[علمی کہ تو آموزی مشتاق نگاہی نیست]]
 +
*[[چو خورشید سحر پیدا نگاہی می توان کردن]]
 +
*[[کشیدی بادہ ہا در صحبت بیگانہ پی در پی]]
 +
*[[عشق اندر جستجو افتاد آدم حاصل است]]
 +
*[[بیا کہ خاوریان نقش تازہ ئی بستند]]
 +
*[[عشق را نازم کہ بودش را غم نابود نے]]
 +
*[[بر دل بیتاب من ساقی می نابی زند]]
 +
*[[فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی]]
 +
*[[ز رسم و راہ شریعت نکردہ ام تحقیق]]
 +
*[[از ہمہ کس کنارہ گیر صحبت آشنا طلب]]
 +
*[[بینی جہان را خود را نبینی]]
 +
*[[من ہیچ نمی ترسم از حادثۂ شب ہا]]
 +
*[[تو کیستی ز کجائی کہ آسمان کبود]]
 +
*[[دیار شوق کہ درد آشناست خاک آنجا]]
 +
*[[می دیرینہ و معشوق جوان چیزی نیست]]
 +
*[[قلندران کہ بہ تسخیر آب و گل کوشند]]
 +
*[[دو دستہ تیغم و گردون برہنہ ساخت مرا]]
 +
*[[مثل شرر ذرہ را تن بہ تپیدن دہم]]
 +
*[[خودی را مردم آمیزی دلیل نارسائی ہا]]
 +
*[[چون چراغ لالہ سوزم در خیابان شما]]
 +
*[[دم مرا صفت باد فرودین کردند]]
 +
*[[گذر از آنکہ ندیدست و جز خبر ندہد]]
 +
*[[در این صحرا گذر افتاد شاید کاروانی را]]
 +
*[[ترا نادان امید غمگساریہا ز افرنگ است]]
 +
*[[بگذر از خاور و افسونی افرنگ مشو]]
 +
*[[جہان رنگ و بو پیدا تو میگوئی کہ راز است این]]
 +
*[[از داغ فراق او در دل چمنی دارم]]
 +
*[[بہ نگاہ آشنائی چو درون لالہ دیدم]]
 +
*[[این ہم جہانی آن ھم جہانی]]
 +
*[[بہار آمد نگہ می غلطد اندر آتش لالہ]]
 +
*[[صورت گری کہ پیکر روز و شب آفرید]]
 +
*[[باز این عالم دیرینہ جوان می بایست]]
 +
*[[لالہ این گلستان داغ تمنائی نداشت]]
 +
*[[ہنگامہ را کہ بست درین دیر دیر پای]]
 +
*[[اے لالہ اے چراغ کہستان و باغ و راغ]]
 +
*[[من بندۂ آزادم عشق است امام من]]
 +
*[[کم سخن غنچہ کہ در پردۂ دل رازی داشت]]
 +
*[[خود را کنم سجودی، دیر و حرم نماندہ]]
 +
*[[بہ سواد دیدۂ تو نظر آفریدہ ام من]]
  
 
==گلشن راز جدید==
 
==گلشن راز جدید==

Latest revision as of 00:03, 20 July 2018

Introduction: Zabur-i-Ajam (زبور عجم, Persian Psalms) is a philosophical poetry book, written in Persian, of Allama Iqbal, the great poet-philosopher of the Indian subcontinent. It was published in 1927.

حصہ اول

حصہ دوم

گلشن راز جدید

در بیان فنون لطیفہ غلامان