Actions

Za-pywand-tan-o-janam-cha-pursi

From IQBAL

ز پیوند تن و جانم چہ پرسی

ز پیوند تن و جانم چہ پرسی
بہ دام چند و چون در می نیایم

دم آشفتہ ام در پیچ و تابم
چو از آغوش نے خیزم نوایم