Actions

Shuura

From IQBAL

شعرا

برونینگ

بی پشت بود بادۂ سر جوش زندگی
آب خضر بگیرم و در ساغر افکنم

بایرن

از منت خضر نتوان کرد سینہ داغ
آب از جگر بگیرم و در ساغر افکنم

غالب

"تا بادہ تلخ تر شود و سینہ ریش تر
بگدازم آبگینہ و در ساغر افکنم"

رومی

آمیزشی کجا گہر پاک او کجا
از تاک بادہ گیرم و در ساغر افکنم