Actions

Na-pio-sitam-dareen-bastan-sira-dil

From IQBAL

نہ پیوستم درین بستان سرا دل

نہ پیوستم درین بستان سرا دل
ز بند این و آن آزادہ رفتم

چو باد صبح گردیدم دمی چند
گلان را آب و رنگی دادہ رفتم