Actions

Ghani-kashmiri

From IQBAL

غنی کشمیری

غنی آن سخنگوی بلبل صفیر
نوا سنج کشمیر مینو نظیر

چو اندر سرا بود در بستہ داشت
چو رفت از سرا تختہ را وا گذاشت

یکی گفتش اے شاعر دل رسی
عجب دارد از کار تو ھر کسی

بہ پاسخ چہ خوش گفت مرد فقیر
فقیر و بہ اقلیم معنی امیر

ز من آنچہ دیدند یاران رواست
درین خانہ جز من متاعی کجاست

غنی تا نشیند بہ کاشانہ اش
متاعی گرانی است در خانہ اش

چو آن محفل افروز در خانہ نیست
تہی تر ازین ہیچ کاشانہ نیست