Actions

Bakhuwanda'ay Kitab

From IQBAL

بخوانندۂ کتاب

سپاہ تازہ برانگیزم از ولایت عشق کہ در حرم خطری از بغاوت خرد است

زمانہ ہیچ نداند حقیقت او را جنون قباست کہ موزون بقامت خرد است

بہ آن مقام رسیدم چو در برش کردم طواف بام و در من سعادت خرد است

گمان مبر کہ خرد را حساب و میزان نیست نگاہ بندۂ مومن قیامت خرد است