Actions

قلزم خونین

From IQBAL

قلزم خونین

آنچہ دیدم می نگنجد در بیان

تن ز سہمش بیخبر گردد ز جان

من چہ دیدم قلزمی دیدم ز خون

قلزمی، طوفان برون، طوفان درون

در ہوا ماران چو در قلزم نہنگ

کفچہ شبگون بال و پر سیماب رنگ

موجہا درندہ مانند پلنگ

از نہیبش مردہ بر ساحل نہنگ

بحر ساحل را امان یک دم نداد

ہر زمان کہ پارہ ئے در خون فتاد

موج خون با موج خون اندر ستیز

درمیانش زورقی در افت و خیز

اندر آن زورق دو مرد زرد روی

زرد رو عریان بدن آشفتہ موی