Actions

از مشت غبار ما صد نالہ برانگیزی

From IQBAL

از مشت غبار ما صد نالہ برانگیزی

از مشت غبار ما صد نالہ برانگیزی

نزدیک تر از جانی با خوی کم آمیزی

در موج صبا پنھان دزدیدہ بباغ آئی

در بوی گل آمیزی با غنچہ در آویزی

مغرب ز تو بیگانہ مشرق ہمہ افسانہ

وقت است کہ در عالم نقش دگر انگیزی

آنکس کہ بسر دارد سودای جھانگیری

تسکین جنونش کن با نشتر چنگیزی

من بندہ بی قیدم شاید کہ گریزم باز

این طرہ پیچان را در گردنم آویزی

جز نالہ نمی دانم گویند غزل خوانم

این چیست کہ چون شبنم بر سینۂ من ریزی