Actions

Difference between revisions of "Temheed"

From IQBAL

(Created page with "<center> ==تمہید== ===در معنی ربط فرد و ملت=== فرد را ربط جماعت رحمت است<br> جوہر او را کمال از ملت است<br> تا...")
 
(Blanked the page)
(Tag: Blanking)
Line 1: Line 1:
<center>
 
==تمہید==
 
  
===در معنی ربط فرد و ملت===
 
فرد را ربط جماعت رحمت است<br>
 
جوہر او را کمال از ملت است<br>
 
 
تاتوانی با جماعت یار باش<br>
 
رونق ہنگامہ ی احرار باش<br>
 
 
حرز جان کن گفتہ ی خیرالبشر<br>
 
ہست شیطان از جماعت دور تر<br>
 
 
فرد و قوم آئینہ ی یک دیگرند<br>
 
سلک و گوہر کہکشان و اخترند<br>
 
 
فرد می گیرد ز ملت احترام<br>
 
ملت از افراد می یابد نظام<br>
 
 
فرد تا اندر جماعت گم شود<br>
 
قطرہ ی وسعت طلب قلزم شود<br>
 
 
مایہ دار سیرت دیرینہ او<br>
 
رفتہ و آیندہ را آئینہ او<br>
 
 
وصل استقبال و ماضی ذات او<br>
 
چون ابد لا انتہا اوقات او<br>
 
 
در دلش ذوق نمو از ملت است<br>
 
احتساب کار او از ملت است<br>
 
 
پیکرش از قوم و ہم جانش ز قوم<br>
 
ظاہرش از قوم و پنہانش ز قوم<br>
 
 
در زبان قوم گویا مے شود<br>
 
بر رہ اسلاف پویا می شود<br>
 
 
پختہ تر از گرمی صحبت شود<br>
 
تا بمعنی فرد ہم ملت شود<br>
 
 
وحدت او مستقیم از کثرت است<br>
 
کثرت اندر وحدت او وحدت است<br>
 
 
لفظ چون از بیت خود بیرون نشست<br>
 
گوہر مضمون بجیب خود شکست<br>
 
 
برگ سبزی کز نہال خویش ریخت<br>
 
از بھاران تار امیدش گسیخت<br>
 
 
ہر کہ آب از زمزم ملت نخورد<br>
 
شعلہ ہای نغمہ در عودش فسرد<br>
 
 
فرد تنہا از مقاصد غافل است<br>
 
قوتش آشفتگی را مایل است<br>
 
 
قوم با ضبط آشنا گرداندش<br>
 
نرم رو مثل صبا گرداندش<br>
 
 
پا بہ گل مانند شمشادش کند<br>
 
دست و پا بندد کہ آزادش کند<br>
 
 
چون اسیر حلقہ ی آئین شود<br>
 
آہوی رم خوی او مشکین شود<br>
 
 
تو خودی از بیخودی نشناختی<br>
 
خویش را اندر گمان انداختی<br>
 
 
جوہر نوریست اندر خاک تو<br>
 
یک شعاعش جلوہ ی ادراک تو<br>
 
 
عیشت از عیشش غم تو از غمش<br>
 
زندہ ئی از انقلاب ہر دمش<br>
 
 
واحدست و بر نمی تابد دوئی<br>
 
من ز تاب او من استم تو توئی<br>
 
 
خویش دار و خویش باز و خویش ساز<br>
 
نازہا می پرورد اندر نیاز<br>
 
 
آتشے از سوز او گردد بلند<br>
 
این شرر بر شعلہ اندازد کمند<br>
 
 
فطرتش آزاد و ہم زنجیری است<br>
 
جزو او را قوت کل گیری است<br>
 
 
خوگر پیکار پیہم دیدمش<br>
 
ہم خودی ھم زندگی نامیدش<br>
 
 
چون ز خلوت خویش را بیرون دہد<br>
 
پای در ہنگامہ ی جلوت نہد<br>
 
 
نقش گیر اندر دلش "او" می شود<br>
 
"من" ز ھم می ریزد و "تو" می شود<br>
 
 
جبر، قطع اختیارش می کند<br>
 
از محبت مایہ دارش می کند<br>
 
 
ناز تا ناز است کم خیزد نیاز<br>
 
ناز ہا سازد بہم خیزد نیاز<br>
 
 
در جماعت خود شکن گردد خودی<br>
 
تا ز گلبرگی چمن گردد خودی<br>
 
 
"نکتہ ہا چون تیغ پولاد است تیز<br>
 
گر نمی فہمی ز پیش ما گریز"<br>
 
/center>
 

Revision as of 01:42, 12 July 2018