Actions

Difference between revisions of "Pukhtagi-serat-milya-az-itbaa-aaeen-elhia-ast"

From IQBAL

(پختگی سیرت ملیہ از اتباع آئین الہیہ است)
(پختگی سیرت ملیہ از اتباع آئین الہیہ است)
(Tag: Replaced)
Line 1: Line 1:
 
<center>
 
<center>
==پختگی سیرت ملیہ از اتباع آئین الہیہ است==
 
 
===در معنی اینکہ پختگی سیرت ملیہ از اتباع آئین الہیہ است===
 
 
در شریعت معنی دیگر مجو<br>
 
غیر ضو در باطن گوھر مجو<br>
 
 
این گہر را خود خدا گوہر گر است<br>
 
ظاہرش گوہر بطونش گوہر است<br>
 
 
علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست<br>
 
اصل سنت جز محبت ہیچ نیست<br>
 
 
فرد را شرع است مرقات یقین<br>
 
پختہ تر از وی مقامات یقین<br>
 
 
ملت از آئین حق گیرد نظام<br>
 
از نظام محکمی خیزد دوام<br>
 
 
قدرت اندر علم او پیداستی<br>
 
ہم عصا و ھم ید بیضاستی<br>
 
 
با تو گویم سر اسلام است شرع<br>
 
شرع آغاز است و انجام است شرع<br>
 
 
اے کہ باشی حکمت دین را امین<br>
 
با تو گویم نکتہ ی شرع مبین<br>
 
 
چون کسی گردد مزاحم بے سبب<br>
 
با مسلمان در ادای مستحب<br>
 
 
مستحب را فرض گرادنیدہ اند<br>
 
زندگی را عین قدرت دیدہ اند<br>
 
 
روز ہیجا لشکر اعدا اگر<br>
 
بر گمان صلح گردد بے خطر<br>
 
 
گیرد آسان روزگار خویش را<br>
 
بشکند حصن و حصار خویش را<br>
 
 
تا نگیرد باز کار او نظام<br>
 
تاختن بر کشورش آمد حرام<br>
 
 
سر این فرمان حق دانی کہ چیست<br>
 
زیستن اندر خطرہا زندگیست<br>
 
 
شرع می خواہد کہ چون آئی بجنگ<br>
 
شعلہ گردی واشکافی کام سنگ<br>
 
 
آزماید قوت بازوی تو<br>
 
می نہد الوند پیش روی تو<br>
 
 
باز گوید سرمہ ساز الوند را<br>
 
از تف خنجر گداز الوند را<br>
 
 
نیست میش ناتوانی لاغری<br>
 
درخور سر پنچہ ی شیر نری<br>
 
 
باز چون با صعوہ خوگر می شود<br>
 
از شکار خود زبون تر می شود<br>
 
 
شارع آئین شناس خوب و زشت<br>
 
بہر تو این نسخہ ی قدرت نوشت<br>
 
 
از عمل آہن عصب می سازدت<br>
 
جای خوبی در جہان اندازدت<br>
 
 
خستہ باشی استوارت می کند<br>
 
پختہ مثل کوہسارت می کند<br>
 
 
ہست دین مصطفی دین حیات<br>
 
شرع او تفسیر آئین حیات<br>
 
 
گر زمینی آسمان سازد ترا<br>
 
آنچہ حق می خواہد آن سازد ترا<br>
 
 
صیقلش آئینہ سازد سنگ را<br>
 
از دل آہن رباید زنگ را<br>
 
 
تا شعار مصطفی از دست رفت<br>
 
قوم را رمز بقا از دست رفت<br>
 
 
آن نہال سربلند و استوار<br>
 
مسلم صحرائی اشتر سوار<br>
 
 
پای تا در وادی بطحا گرفت<br>
 
تربیت از گرمی صحرا گرفت<br>
 
 
آن چنان کاہید از باد عجم<br>
 
ہمچو نے گردید از باد عجم<br>
 
 
آنکہ کشتی شیر را چون گوسفند<br>
 
گشت از پامال موری دردمند<br>
 
 
آنکہ از تکبیر او سنگ آب گشت<br>
 
از صفیر بلبلی بیتاب گشت<br>
 
 
آنکہ عزمش کوہ را کاہی شمرد<br>
 
با توکل دست و پای خود سپرد<br>
 
 
آنکہ ضربش گردن اعدا شکست<br>
 
قلب خویش از ضربہای سینہ خست<br>
 
 
آنکہ گامش نقش صد ہنگامہ بست<br>
 
پای اندر گوشہ ی عزلت شکست<br>
 
 
آنکہ فرمانش جہان را ناگزیر<br>
 
بر درش اسکندر و دارا فقیر<br>
 
 
کوشش او با قناعت ساز کرد<br>
 
تا بہ کشکول گدائی ناز کرد<br>
 
 
شیخ احمد سید گردون جناب<br>
 
کاسب نور از ضمیرش آفتاب<br>
 
 
گل کہ می پوشد مزار پاک او<br>
 
لاالہ گویان دمد از خاک او<br>
 
 
با مریدی گفت اے جان پدر<br>
 
از خیالات عجم باید حذر<br>
 
 
زانکہ فکرش گرچہ از گردون گذشت<br>
 
از حد دین نبی بیرون گذشت<br>
 
 
اے برادر این نصیحت گوش کن<br>
 
پند آن آقای ملت گوش کن<br>
 
 
قلب را زین حرف حق گردان قوی<br>
 
با عرب در ساز تا مسلم شوی<br>
 
</center>
 

Revision as of 01:48, 12 July 2018