Actions

Difference between revisions of "Dar-maini-aynka-yais-wa-khuzn-wa-khuf-um-ul-khabais-ast"

From IQBAL

(Blanked the page)
(Tag: Blanking)
Line 1: Line 1:
<center>
 
  
==در معنی اینکہ یأس و حزن و خوف ام الحبا ئث است==
 
 
===در معنی اینکہ یأس و حزن و خوف ام الحبا ئث است و قاطع حیات، و توحید ازالۂ این امراض خبیثہ می کند===
 
 
مرگ را سامان ز قطع آرزوست<br>
 
زندگانی محکم از لاتقنطوا ست<br>
 
 
تا امید از آرزوی پیہم است<br>
 
نا امیدی زندگانی را سم است<br>
 
 
نا امیدی ہمچو گور افشاردت<br>
 
گرچہ الوندی ز پا می آردت<br>
 
 
ناتوانی بندہ ی احسان او<br>
 
نامرادی بستہ ی دامان او<br>
 
 
زندگی را یأس خواب آور بود<br>
 
این دلیل سستی عنصر بود<br>
 
 
چشم جانرا سرمہ اش اعمی کند<br>
 
روز روشن را شب یلدا کند<br>
 
 
از دمش میرد قوای زندگی<br>
 
خشک گردد چشمہ ہای زندگی<br>
 
 
خفتہ با غم در تہ یک چادر است<br>
 
غم رگ جان را مثال نشتر است<br>
 
 
اے کہ در زندان غم باشی اسیر<br>
 
از نبی تعلیم لاتحزن بگیر<br>
 
 
این سبق صدیق را صدیق کرد<br>
 
سر خوش از پیمانہ ی تحقیق کرد<br>
 
 
از رضا مسلم مثال کوکب است<br>
 
در رہ ہستی تبسم بر لب است<br>
 
 
گر خدا داری ز غم آزاد شو<br>
 
از خیال بیش و کم آزاد شو<br>
 
 
قوت ایمان حیات افزایدت<br>
 
ورد "لا خوف علیہم" بایدت<br>
 
 
چون کلیمی سوی فرعونی رود<br>
 
قلب او از لاتخف محکم شود<br>
 
 
بیم غیر اللہ عمل را دشمن است<br>
 
کاروان زندگی را رہزن است<br>
 
 
عزم محکم ممکنات اندیش ازو<br>
 
ھمت عالی تأمل کیش ازو<br>
 
 
تخم او چون در گلت خود را نشاند<br>
 
زندگی از خود نمائی باز ماند<br>
 
 
فطرت او تنگ تاب و سازگار<br>
 
با دل لرزان و دست رعشہ دار<br>
 
 
دزدد از پا طاقت رفتار را<br>
 
می رباید از دماغ افکار را<br>
 
 
دشمنت ترسان اگر بیند ترا<br>
 
از خیابانت چو گل چیند ترا<br>
 
 
ضرب تیغ او قوی تر می فتد<br>
 
ہم نگاہش مثل خنجر می فتد<br>
 
 
بیم چون بند است اندر پای ما<br>
 
ورنہ صد سیل است در دریای ما<br>
 
 
بر نمے آید اگر آہنگ تو<br>
 
نرم از بیم است تار چنگ تو<br>
 
 
گوشتابش دہ کہ گردد نغمہ خیز<br>
 
بر فلک از نالہ آرد رستخیز<br>
 
 
بیم، جاسوسی است از اقلیم مرگ<br>
 
اندرونش تیرہ مثل میم مرگ<br>
 
 
چشم او برھمزن کار حیات<br>
 
گوش او بزگیر اخبار حیات<br>
 
 
ہر شر پنہان کہ اندر قلب تست<br>
 
اصل او بیم است اگر بینی درست<br>
 
 
لابہ و مکاری و کین و دروغ<br>
 
این ہمہ از خوف می گیرد فروغ<br>
 
 
پردہ ی زور و ریا پیراہنش<br>
 
فتنہ را آغوش مادر دامنش<br>
 
 
زانکہ از ھمت نباشد استوار<br>
 
می شود خوشنود با ناسازگار<br>
 
 
ہر کہ رمز مصطفی فہمیدہ است<br>
 
شرک را در خوف مضمر دیدہ است<br>
 
</center>
 

Revision as of 01:43, 12 July 2018