Actions

Difference between revisions of "Dar-maini-aynka-hayat-i-milya-markaz-mehsoos-mekhwahid"

From IQBAL

(Created page with "<center> ==در معنی اینکہ حیات ملیہ مرکز محسوس میخواہد== ===در معنی اینکہ حیات ملیہ مرکز محسوس میخواہد و...")
 
(در معنی اینکہ حیات ملیہ مرکز محسوس میخواہد)
(Tag: Replaced)
Line 1: Line 1:
 
<center>
 
<center>
==در معنی اینکہ حیات ملیہ مرکز محسوس میخواہد==
 
 
===در معنی اینکہ حیات ملیہ مرکز محسوس میخواہد و مرکز ملت اسلامیہ بیت الحرام است===
 
 
می گشایم عقدہ از کار حیات<br>
 
سازمت آگاہ اسرار حیات<br>
 
 
چون خیال از خود رمیدن پیشہ اش<br>
 
از جہت دامن کشیدن پیشہ اش<br>
 
 
در جھان دیر و زود آید چسان<br>
 
وقت او فردا و دی زاید چسان<br>
 
 
گر نظر داری یکے بر خود نگر<br>
 
جز رم پیھم نہ ئی اے بیخبر<br>
 
 
تا نماید تاب نامشہود خویش<br>
 
شعلہ ی او پردہ بند از دود خویش<br>
 
 
سیر او را تا سکون بیند نظر<br>
 
موج جویش بستہ آمد در گہر<br>
 
 
آتش او دم بخویش اندر کشید<br>
 
لالہ گردید و ز شاخی بر دمید<br>
 
 
فکر خام تو گران خیز است و لنگ<br>
 
تہمت گل بست بر پرواز رنگ<br>
 
 
زندگی مرغ نشیمن ساز نیست<br>
 
طایر رنگ است و جز پرواز نیست<br>
 
 
در قفس واماندہ و آزاد ھم<br>
 
با نواہا می زند فریاد ہم<br>
 
 
از پرش پرواز شوید دمبدم<br>
 
چارہ ی خود کردہ جوید دمبدم<br>
 
 
عقدہ ہا خود می زند در کار خویش<br>
 
باز آسان می کند دشوار خویش<br>
 
 
پا بگل گردد حیات تیزگام<br>
 
تا دو بالا گرددش ذوق خرام<br>
 
 
سازہا خوابیدہ اندر سوز او<br>
 
دوش و فردا زادہ ی امروز او<br>
 
 
دمبدم مشکل گر و آسان گذار<br>
 
دمبدم نو آفرین و تازہ کار<br>
 
 
گرچہ مثل بو سراپایش رم است<br>
 
چون وطن در سینہ ئی گیرد دم است<br>
 
 
رشتہ ہای خویش را بر خود تند<br>
 
تکمہ ئے گردد گرہ بر خود زند<br>
 
 
در گرہ چون دانہ دارد برگ و بر<br>
 
چشم بر خود وا کند گردد شجر<br>
 
 
خلعتی از آب و گل پیدا کند<br>
 
دست و پا و چشم و دل پیدا کند<br>
 
 
خلوت اندر تن گزیند زندگی<br>
 
انجمن ہا آفریند زندگی<br>
 
 
ہمچنان آئین میلاد امم<br>
 
زندگی بر مرکزی آید بھم<br>
 
 
حلقہ را مرکز چو جان در پیکر است<br>
 
خط او در نقطہ ی او مضمر است<br>
 
 
قوم را ربط و نظام از مرکزی<br>
 
روزگارش را دوام از مرکزی<br>
 
 
راز دار و راز ما بیت الحرم<br>
 
سوز ما ہم ساز ما بیت الحرم<br>
 
 
چون نفس در سینہ او را پروریم<br>
 
جان شیرین است او ما پیکریم<br>
 
 
تازہ رو بستان ما از شبنمش<br>
 
مزرع ما آب گیر از زمزمش<br>
 
 
تاب دار از ذرہ ہایش آفتاب<br>
 
غوطہ زن اندر فضایش آفتاب<br>
 
 
دعوی او را دلیل استیم ما<br>
 
از براھین خلیل استیم ما<br>
 
 
در جہان ما را بلند آوازہ کرد<br>
 
با حدوث ما قدم شیرازہ کرد<br>
 
 
ملت بیضا ز طوفش ہم نفس<br>
 
ہمچو صبح آفتاب اندر قفس<br>
 
 
از حساب او یکی بسیاریت<br>
 
پختہ از بند یکی خودداریت<br>
 
 
تو ز پیوند حریمی زندہ ئی<br>
 
تا طواف او کنی پایندہ ئی<br>
 
 
در جہان جان امم جمعیت است<br>
 
در نگر سر حرم جمعیت است<br>
 
 
عبرتے اے مسلم روشن ضمیر<br>
 
از مآل امت موسی بگیر<br>
 
 
داد چون آن قوم مرکز را ز دست<br>
 
رشتہ ی جمعیت ملت شکست<br>
 
 
آنکہ بالید اندر آغوش رسل<br>
 
جزو او دانندہ ی اسرار کل<br>
 
 
دہر سیلی بر بنا گوشش کشید<br>
 
زندگی خون گشت و از چشمش چکید<br>
 
 
رفت نم از ریشہ ہای تاک او<br>
 
بید مجنون ہم نروید خاک او<br>
 
 
از گل غربت زبان گم کردہ ئی<br>
 
ہم نوا ہم آشیان گم کردہ ئی<br>
 
 
شمع مرد و نوحہ خوان پروانہ اش<br>
 
مشت خاکم لرزد از افسانہ اش<br>
 
 
اے ز تیغ جور گردون خستہ تن<br>
 
اے اسیر التباس و وہم و ظن<br>
 
 
پیرہن را جامہ احرام کن<br>
 
صبح پیدا از غبار شام کن<br>
 
 
مثل آبا غرق اندر سجدہ شو<br>
 
آنچنان گم شو کہ یکسر سجدہ شو<br>
 
 
مسلم پیشین نیازی آفرید<br>
 
تا بہ ناز عالم آشوبی رسید<br>
 
 
در رہ حق پا بہ نوک خار خست<br>
 
گلستان در گوشہ ی دستار بست<br>
 
</center>
 

Revision as of 01:48, 12 July 2018